ข่าวและกิจกรรมล่าสุด

    Latest news and events (RSPG RMUTT)   

เกี่ยวกับโครงการฯ

    แนวทางการดำเนินงาน 3 กรอบ 8 กิจกรรม   

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ งานการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชนี้ได้ดำเนิน
มาเป็นเวลาหลายปีเริ่มตั้งแต่ที่เข้าใจว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง
หาพรรณพืชต่างๆ ที่หายากมาปลูกเอาไว้เพื่อคนรุ่นหลังจะได้เห็นได้ศึกษาต่อไป และก็มีงานด้านวิชาการต่างๆ ที่ทำกัน ที่จริงแล้วในประเทศไทยนี้ก็มีหน่วยงานหลายหน่วยที่สนใจในเรื่องของการอนุรักษ์พันธุ์พืชเพื่อการศึกษาพืชพรรณต่างๆ ที่มีอยู่ในประเทศโครงการนี้ มีจุดประสงค์สำคัญที่จะให้หน่วยงานต่างๆ ที่ได้ทำงานมาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน รวบรวมข้อมูลเพื่อทำให้วิชาการด้านนี้ก้าวหน้าไปและเป็นการประหยัดเพราะแทนที่ต่างคนต่างทำ

สืบสานพระราชปณิธานรักษาฐานทรัพยากรแผ่นดิน

มิถุนายน พ.ศ.๒๕๓๕ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน-
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
มีพระราชดำริให้อนุรักษ์พืชพรรณของประเทศ และดำเนินการเป็นธนาคาร
พืชพรรณเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

หมวดหมู่ข่าว

    News Categories (RSPG RMUTT)   

20/02/2019

ภาพบรรยากาศการนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินโครงการที่ได้รับทุนโครงการ อพ.สธ. มทร.ธัญบุรี ประจำปีงบประมาณ 2561 – 2562

18/02/2019

ภาพบรรยากาศกิจกรรมสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์พันธ์บัวไทย เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 62

05/11/2018

ภาพบรรยากาศ การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการโครงการ อพ.สธ. 2562 เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 61

09/05/2023

กิจกรรมที่ 1 การถ่ายทอดการใช้ประโยชน์จากโปรตีนทางเลือก

05/02/2023

กิจกรรมของวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 ผลงานการพิมพ์ลายผ้าสีธรรมชาติจากบัวหลวงและบัวสาย

03/02/2023

พิธีเปิดโครงการอบรม การพิมพ์ผ้าลายสีธรรมชาติจากบัวหลวงและบัวสาย เมื่อวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2566

องค์ความรู้

    Knowledge Management: KM (RSPG RMUTT)