โครงสร้างบัวสาย (สกุลอุบลชาติ Nymphaea) – โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดย มทร.ธัญบุรี
โครงสร้างบัวกระด้ง (สกุลวิกตอเรีย Victoria)
20/06/2024
การจำแนกสายพันธุ์บัว
25/06/2024