องค์ความรู้ (KM) Knowledge Management

    อพ.สธ.- มทร.ธัญบุรี (RSPG RMUTT)   

24/06/2024

โครงสร้างบัวสาย (สกุลอุบลชาติ Nymphaea)

20/06/2024

โครงสร้างบัวกระด้ง (สกุลวิกตอเรีย Victoria)

23/09/2019

องค์ประกอบทางโภชนาการและการใช้ประโยชน์ทางยาของเมล็ดข้าวจากข้าวพันธ์พื้นเมืองในจังหวัดปทุมธานี

23/09/2019

โครงสร้างบัวสกุลปทุมชาติ (Nelumbo)

24/06/2009

การพัฒนาสีจากบัวประดับบางสายพันธุ์ สำหรับการวาดภาพบนกระดาษ Development of pigment from some Nymphaea species for paper painting