โครงสร้างบัวกระด้ง (สกุลวิกตอเรีย Victoria) – โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดย มทร.ธัญบุรี
โครงการแนวทางการพัฒนาข้อเสนอโครงการด้านบริการวิชาการ วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 
21/05/2024
โครงสร้างบัวสาย (สกุลอุบลชาติ Nymphaea)
24/06/2024