องค์ความรู้ – โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดย มทร.ธัญบุรี

องค์ความรู้

25/06/2024

การจำแนกสายพันธุ์บัว

  บัว เป็นไม้น้ำชนิดห […]
24/06/2024

โครงสร้างบัวสาย (สกุลอุบลชาติ Nymphaea)

วงศ์ Nymphaeace อุบลชาติ ( […]
20/06/2024

โครงสร้างบัวกระด้ง (สกุลวิกตอเรีย Victoria)

โครงสร้างบัวกระด้ง (Victor […]
21/06/2023

องค์ความรู้พร้อมใช้เพื่อบูรณาการการอนุรักษ์เเละใช้ประโยชน์จากบัว

องค์ความรู้พร้อมใช้เพื่อบู […]
23/09/2019

องค์ประกอบทางโภชนาการและการใช้ประโยชน์ทางยาของเมล็ดข้าวจากข้าวพันธ์พื้นเมืองในจังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบทางโภชนาการและกา […]
23/09/2019

โครงสร้างบัวสกุลปทุมชาติ (Nelumbo)

โครงสร้างบัวสกุลปทุมชาติ ( […]
16/09/2019

บัวกับประเพณีและวัฒนธรรมไทย

การดำเนินชีวิตของคนไทยมีคว […]
31/07/2018

วิธีการส่งข่าวและภาพบรรยากาศกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์

วิธีการส่งข่าวและภาพบรรยาก […]
27/04/2018

ข้าวอินทรีย์นาโนธัญ

การปลูกข้าวด้วยสารชีวภาพนา […]
24/06/2009

การพัฒนาสีจากบัวประดับบางสายพันธุ์ สำหรับการวาดภาพบนกระดาษ Development of pigment from some Nymphaea species for paper painting

การพัฒนาสีจากบัวประดับบางส […]