องค์ความรู้ – โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดย มทร.ธัญบุรี

องค์ความรู้

องค์ความรู้ต่างๆ ที่นำมาจัดทำในรูปแบบอินโฟกราฟฟิก

23/09/2019

องค์ประกอบทางโภชนาการและการใช้ประโยชน์ทางยาของเมล็ดข้าวจากข้าวพันธ์พื้นเมืองในจังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบทางโภชนาการและกา […]