RMUTT

ภาพบรรยากาศการประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพเพื่อสร้างกรอบการวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ)

วันอังคาร 26 เดือนกรกฎาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมวิคตอเรีย ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ประธานเปิด รศ. ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดี
วิทยากร ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการโครงการ อพ.สธ.

จัดทำอัลบั้มภาพโดย : ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สวส. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

26/07/2022

ภาพบรรยากาศการประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพเพื่อสร้างกรอบการวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรม อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ)

ภาพบรรยากาศการประชุมโครงกา […]
26/03/2019

ภาพบรรยากาศการประชุมและการนำเสนอผลงาน ครั้งที่ 1/2562

ภาพบรรยากาศการประชุมและการ […]
20/02/2019

ภาพบรรยากาศการนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินโครงการที่ได้รับทุนโครงการ อพ.สธ. มทร.ธัญบุรี ประจำปีงบประมาณ 2561 – 2562

ภาพบรรยากาศการนำเสนอความก้ […]
06/12/2018

ภาพบรรยากาศการประชุมชี้แจงเบิกจ่าย โครงการ อพ.สธ. เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 61

ภาพบรรยากาศการประชุมชี้แจง […]