กิจกรรมที่ 7 การถ่ายทอดการใช้ประโยชน์จากกล้วย
กิจกรรมที่ 6 การถ่ายทอดการใช้ประโยชน์จากไผ่
28/06/2023
อาจารย์คหกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี นำบัวสร้างสรรค์ลวดลายบนผืนผ้า เพิ่มมูลค่าให้งาน Eco print
14/08/2023