โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช – โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดย มทร.ธัญบุรี

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

01/05/2018

ภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอพสธ.มทร.ธัญบุรี ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 61

ภาพบรรยากาศ การประชุมคณะกร […]
14/03/2018

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัด “การประชุมคณะอนุกรรมการงานบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี”

การประชุมคณะอนุกรรมการงานบ […]
02/11/2017

การประชุมคณะอนุกรรมการงานบริการวิชาการแก่สังคม มทร.ธัญบุรี เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 60

การประชุมคณะอนุกรรมการงานบ […]
15/08/2017

วิดิโอบรรยากาศ อบรมกิจกรรมปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์พันธุ์ข้าว โครงการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พันธุ์ข้าว

วิดิโอบรรยากาศ อบรมกิจกรรม […]
27/07/2017

E-Book โครงการสร้างจิตสำนึก การอนุรักษ์พันธุ์ข้าว คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

“ข้าว” ธัญพืชท […]