คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม – โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดย มทร.ธัญบุรี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

15/08/2017

ภาพสามมิติ พันธุ์ข้าวไทยน่ารู้กับน้องข้าวหอม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

“ข้าว” ธัญพืชท […]
27/07/2017

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์พันธุ์ข้าว คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ที่ปรึกษา คณะกรรมการ โครงก […]
27/07/2017

E-Book โครงการสร้างจิตสำนึก การอนุรักษ์พันธุ์ข้าว คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

“ข้าว” ธัญพืชท […]
24/07/2017

สื่อวิดิทัศน์ โครงการสร้างจิตสำนึก การอนุรักษ์พันธุ์ข้าว คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

  “ข้าว” […]