ภาพบรรยากาศ กิจกรรมปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์พันธุ์ข้าว คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม – โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดย มทร.ธัญบุรี

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์พันธุ์ข้าว คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม