งานประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้หรือเหลือทิ้งทางการเกษตร – โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดย มทร.ธัญบุรี

งานประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้หรือเหลือทิ้งทางการเกษตร