โครงการบริการวิชาการ อพ.สธ.-มทร.ธัญบุรี ประจำปี 2567 แก่กลุ่มแม่บ้านทรัพย์พิมุข กลุ่มงานประดิษฐ์พรพิมาน คลอง 5 กลุ่มบ้านฟ้าปิยรมย์ คลอง 6 และกลุ่มชุมชนคูคต จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567