งานประดิษฐ์กระดาษลายน้ำก้านบัวขาวมงคล – โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดย มทร.ธัญบุรี

งานประดิษฐ์กระดาษลายน้ำก้านบัวขาวมงคล