ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา – โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดย มทร.ธัญบุรี

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา