โครงการจัดนิทรรศการเพื่อสนองโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช – โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดย มทร.ธัญบุรี

โครงการจัดนิทรรศการเพื่อสนองโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช