โครงการจัดนิทรรศการเพื่อสนองโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อพ. สธ.) – โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดย มทร.ธัญบุรี

โครงการจัดนิทรรศการเพื่อสนองโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อพ. สธ.)