อบรมหลักสูตรการใช้ประโยชน์จากน้ำหมักชีวภาพ – โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดย มทร.ธัญบุรี

อบรมหลักสูตรการใช้ประโยชน์จากน้ำหมักชีวภาพ