ภาพบรรยากาศ หลักสูตรการใช้ประโยชน์จากน้ำหมักชีวภาพจากสมุนไพร – โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดย มทร.ธัญบุรี

ภาพบรรยากาศ หลักสูตรการใช้ประโยชน์จากน้ำหมักชีวภาพจากสมุนไพร