ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี สวาสดิ์ธรรม – โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดย มทร.ธัญบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี สวาสดิ์ธรรม