ผศ.ดร. สิริแข พงษ์สวัสดิ์ – โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดย มทร.ธัญบุรี

ผศ.ดร. สิริแข พงษ์สวัสดิ์