ผศ.ดร. วารุณี อริยวิริยะนันท์ – โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดย มทร.ธัญบุรี

ผศ.ดร. วารุณี อริยวิริยะนันท์