การใช้ประโยชน์จากน้ำหมักชีวภาพจากสมุนไพร – โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดย มทร.ธัญบุรี

การใช้ประโยชน์จากน้ำหมักชีวภาพจากสมุนไพร

13/07/2017

โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มสมุนไพรกับการเพิ่มศักยภาพในการถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่ชุมชน หลักสูตรการเลี้ยงแพะและการเพิ่มมูลค่าด้วยสมุนไพร

โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มสมุ […]
13/07/2017

โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มสมุนไพรกับการเพิ่มศักยภาพในการถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่ชุมชน หลักสูตรการวิเคราะห์ดินและปรับปรุงดินเพื่อการปลูกสมุนไพร และสูตรการจัดอบรมการทำเครื่องดื่มผงและวุ้นแก้วสมุนไพร

โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มสมุ […]
13/07/2017

โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มสมุนไพรกับการเพิ่มศักยภาพในการถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่ชุมชน หลักสูตรการใช้ประโยชน์จากน้ำหมักชีวภาพจากสมุนไพร

โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มสมุ […]
24/06/2016

ภาพบรรยากาศ หลักสูตรการใช้ประโยชน์จากน้ำหมักชีวภาพจากสมุนไพร

ภาพบรรยากาศ หลักสูตรการใช้ […]