การพัฒนาบัวให้เป็นพืชเศรษฐกิจ – โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดย มทร.ธัญบุรี

การพัฒนาบัวให้เป็นพืชเศรษฐกิจ