ประพันธ์ ประทุมวัน

Hologram เรียนรู้เรื่องบัวกับน้องใบบัว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพร. แสงสว่าง
หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีและการเรียนรู้
คณะครุศาสตร์อุตรสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

หัวหน้าโครงการอนุรักษ์พันธุ์บัวไทย

ขอบคุณทุนสนับสนุน

โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืขอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพพระรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารี (อพสธ.)

05/07/2019

Hologram เรียนรู้เรื่องบัวกับน้องใบบัว

Hologram เรียนรู้เรื่องบัว […]
26/02/2019

ภาพบรรยากาศโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาผลิตภัณฑ์เหลือใช้จากผักและผลไม้เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่ม เมื่อวันที่ 23-24 ก.พ. 62

ภาพบรรยากาศโครงการถ่ายทอดเ […]
24/02/2019

ภาพบรรยากาศกิจกรรมสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์พันธ์ข้าวสู่อาชีพอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 62

ภาพบรรยากาศกิจกรรมสร้างจิต […]
18/02/2019

ภาพบรรยากาศกิจกรรมสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์พันธ์บัวไทย เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 62

ภาพบรรยากาศกิจกรรมสร้างจิต […]