ภาพบรรยากาศ การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการโครงการ อพ.สธ. ประจำปีงบประมาณ 2562

ภาพบรรยากาศ การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการโครงการ อพ.สธ. 2562 เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 61