7. กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร

    อพ.สธ.- มทร.ธัญบุรี (RSPG RMUTT)   

8. กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร

    อพ.สธ.- มทร.ธัญบุรี (RSPG RMUTT)   

15/07/2024

สกู๊ปพิเศษ: เพิ่มมูลค่า ‘บัวฉลองขวัญ’ ด้วยเทคโนโลยี สร้างรายได้เพิ่มให้เกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน

15/07/2024

“บัวฉลองขวัญ” สารสกัดสร้างรายได้เกษตรกร10,000บาท/กิโล

01/07/2024

แนะนำพิพิธภัณฑ์บัว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี