7. กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร

    อพ.สธ.- มทร.ธัญบุรี (RSPG RMUTT)