โมเดลการบริการวิชาการสู่ชุมชน – โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดย มทร.ธัญบุรี

โมเดลการบริการวิชาการสู่ชุมชน