อพ.สธ.มทร.ธัญบุรี อพ.สธ.มทร.ธัญบุรี – โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดย มทร.ธัญบุรี

อพ.สธ.มทร.ธัญบุรี อพ.สธ.มทร.ธัญบุรี