หัวหน้าโครงการอนุรักษ์พันธุ์บัวไทย – โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดย มทร.ธัญบุรี

หัวหน้าโครงการอนุรักษ์พันธุ์บัวไทย