หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีและการเรียนรู้ – โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดย มทร.ธัญบุรี

หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีและการเรียนรู้