หลักสูตรการเลี้ยงแพะและการเพิ่มมูลค่าด้วยสมุนไพร – โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดย มทร.ธัญบุรี

หลักสูตรการเลี้ยงแพะและการเพิ่มมูลค่าด้วยสมุนไพร