ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีและการเรียนรู้ – โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดย มทร.ธัญบุรี

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีและการเรียนรู้