ศูนย์การเรียนรู้บ้านผู้ใหญ่เล็ก – โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดย มทร.ธัญบุรี

ศูนย์การเรียนรู้บ้านผู้ใหญ่เล็ก