พันธุ์ข้าวไทยกับน้องข้าวหอม – โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดย มทร.ธัญบุรี

พันธุ์ข้าวไทยกับน้องข้าวหอม