ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพร. แสงสว่าง – โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดย มทร.ธัญบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพร. แสงสว่าง