ทำเครื่องดื่มผงและวุ้นแก้วสมุนไพร – โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดย มทร.ธัญบุรี

ทำเครื่องดื่มผงและวุ้นแก้วสมุนไพร