กิจกรรมสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์พันธ์บัว – โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดย มทร.ธัญบุรี

กิจกรรมสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์พันธ์บัว