การผลิตสื่อเสียงเพื่อการประชาสัมพันธ์ภายในชุมชน – โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดย มทร.ธัญบุรี

การผลิตสื่อเสียงเพื่อการประชาสัมพันธ์ภายในชุมชน