วิธีการส่งข่าวและภาพบรรยากาศกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์

วิธีการส่งข่าวและภาพบรรยากาศกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์

เรียนคณะกรรมการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมากจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดย มทร.ธัญบุรี สืบเนื่องจากการดำเนินฯ เพื่อให้การดำเนินงานมีความครบถ้วน สมบูรณ์และเพื่อให้เกิดประโยชน์โดยแท้จริงกับบุคคลโดยส่วนกว้าง ดังนั้นฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอความอนุเคราะห์ทุกท่านจัดส่งข้อมูลในการดำเนินโครงการต่าง ๆ มายังฝ่ายฯ เพื่อเผยแพร่การดำเนินการงานบนเว็บไซต์โดยท่านสามารถจัดส่งข้อมูลได้รายละเอียด ดังแนบนี้

ข้อมูลการติดต่อ : 02-549-3083   media.oia@gmail.com , website@mail.rmutt.ac.th หรือ Outlook ค้นหา “สวส-website”

 

วิธีการส่งข้อมูลด้วย Google Drive สำหรับเผยแพร่ข้อมูล

วิธีการใช้ One Drive สำหรับการเผยแพร่ข้อมูล