วรรณ์วิสาข์ โพธิ์มณี

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ.

ประจำปีงบประมาณ 2565 -2566

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 – 15.00 น.

ผ่านระบบ Microsoft Teams

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ดำเนินตามพันธกิจหลักของการบริหารการอุดมศึกษาด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ในรูปแบบต่างๆตามความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ และเป็นที่พึ่งให้กับชุมชนในการช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็ง ตลอดจนพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืน

เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการงานบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน และถอดบทเรียนด้านงานบริการวิชาการประจำปีงบประมาณ 2564 ในวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 – 15.00 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting

NameSizeHits
01-แบบฟอร์ม การวิเคราะห์ SWOT จากการดำเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม.docx19.3 KiB133
02-แบบฟอร์มการถอดบทเรียนสำหรับโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2564 .docx31.8 KiB152