veeraphong

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ระยะ 5 ปีที่ห้า (ตุลาคม 2554 – กันยายน 2559)
สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อันมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช  กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุ์พืช กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มาตั่งแต่ปี 2534 ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาบุคลากร อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรพันธุกรรมพืช ให้เกิดประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทย ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ได้เข้าร่วมสนองพระราชดำริโครงการดังกล่าว มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ในโครงการพิพิธภัณฑ์บัว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งอยู่ในช่วงแผนการดำเนินงานโครงการระยะ 5 ปีที่สี่ (ตุลาคม 2549- กันยายน 2554) ในกิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช  กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช และกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช การดำเนินงานที่ผ่านมามีความสำเร็จตามวัตถุประสงค์บางส่วน

สำหรับแนวทางการดำเนินโครงการระยะ 5 ปีที่ห้า (ตุลาคม 2554 – กันยายน 2559 )  จะเป็นการปฏิบัติงานที่ต่อเนื่องจากโครงการระยะ 5 ปีที่สี่ ซึ่งจะอยู่ในกรอบของโครงการระยะ 5 ปีที่ห้า ในกรอบการเรียนรู้ทรัพยากร   มีกิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช  กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช กรอบการใช้ประโยชน์ มีกิจกรรมอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุ์พืช และกรอบการสร้างจิตสำนึก มีกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 1. เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
 2. เพื่อรวบรวมพันธุ์บัว และพืชท้องถิ่น
 3. เพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์จากบัว และพืชท้องถิ่น
 4. เพื่อเป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า วิจัย และการเรียนรู้แบบบูรณาการเกี่ยวกับบัว และพืชท้องถิ่น
 5. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้มีความรักและหวงแหนพันธุกรรมพืช

ระยะเวลาดำเนินการ

งบประมาณปี 2554 – 2559

ลักษณะกิจกรรม

 1. กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช
 2. กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
 3. กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช
 4. กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช
 5. กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุ์พืช
 6. กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
 7. กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. เป็นแหล่งข้อมูลพืชพรรณเกี่ยวกับบัวและพืชท้องถิ่น
 2. เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้แบบบูรณาการเกี่ยวกับบัวและพืชท้องถิ่น
 3. เป็นองค์ความรู้ด้านการใช้ประโยชน์จากบัวและพืชท้องถิ่น
 4. เพื่อพัฒนาและต่อยอดความรู้เกี่ยวกับบัวและพืชท้องถิ่น
 5. เป็นแหล่งปลูกจิตสำนึกให้มีความรักและหวงแหนพันธุกรรมพืช
แผนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ระยะ 5 ปีที่ห้า (ตุลาคม 2554 – กันยายน 2559)
79.5 KiB
918 Downloads
Details
15/09/2014

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ส […]
15/09/2014

พิพิธภัณฑ์บัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

พิพิธภัณฑ์บัวมหาวิทยาลัยเท […]