การปลูกข้าวด้วยสารชีวภาพนาโนเคลือบหัวเชื้อจุลินทรีย์นาโน “ธัญ”

ปัจจุบันผู้บริโภคใส่ใจเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยมากขึ้นและหันมารับประทานข้าวอินทรีย์ปลอดภัยที่ได้มาตรฐานข้าวอินทรีย์ GAP และมาตรฐานข้าวอินทรีย์ระดับนานาชาติ IFAOM หรือ USDA เพิ่มการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายและการป้องกันการเกิดโรค เนื่องจากผลผลิตข้าวอินทรีย์ ให้ปริมาณเกลือแร่วิตามิน ได้แก่ ไนอะซิน สารกาบา สารอาหารหลักรองและเสริมมากกว่าผลผลิตข้าวอินทรีย์ที่ปลูกด้วยปุ๋ยเคมี (Frank, 2005 Park et al., 2016 Rattanaloeadnusorn, 2016 Wang et al., 2009 สุกาญจน์ 2560) ประกอบกับผู้เขียนศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 จนถึงปัจจุบันและพัฒนานวัตกรรมหัวเชื้อราอัดเม็ด หัวเชื้อชีวภาพอัดเม็ด หัวเชื้อจุลินทรีย์นาโน สำหรับการพัฒนาสารชีวภาพนาโน สารสกัดจุลินทรีย์ สารชีวภาพควบคุมโรคพืชและศัตรูแมลง สารชีวภาพกำจัดวัชพืช สารชีวภาพบำบัดน้ำเสีย อื่นๆ จากความหลากหลายทางชีวภาพจุลินทรีย์ปฏิปักษ์หรือจุลินทรีย์โปรไบโอติก ได้แก่ รา แบคทีเรีย แอกติโนมัยซิส เอ๊กโตมายคลอไรซา แอนโดมายคลอไรซา อื่นๆ บนสารอินทรีย์ที่ผ่านเทคโนโลยีหลายขั้นตอนคือ 1.) Chito technology ผลิตสารอินทรีย์ chito-oligisacharide ที่ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันพืช การเติบโต การควบคุมโรค ปรับสภาพดิน 2.) Bio technology, Nano technology ผลิตสารอาหารเสริมอินทรีย์ชีวภาพ ได้แก่ กรดฮิวมิค กรดฟูกอิค กรดอะมิโน น้ำตาลรีดิวซ์ โปรตีน ฮอร์โมน ออกซิน ไซโตคิน อื่นๆ 3.) Chelation technology ผลิตสารอินทรีย์คีเลต 4.) Encapsulation technology เคลือบผสมหัวเชื้อจุลินทรีย์นาโน สารรักษาสภาพและขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์ (Rattanaloeadnusorn 2015-2017 สุกาญจน์ 2560 อัชฌาณัทและคณะ 2560) เพื่อทำให้สารประกอบในรูปที่เหมาะสมช่วยในการเร่งการเติบโตของระบบรากเป็นกระจุก จำนวนใบ ขนาดลำต้น (GBH ) ความสูง เร่งการออก ดอก ผล ปรับสภาพดิน ลดค่าโลจิสติก อื่นๆ ผลปรากฏว่ากลุ่มเกษตรกรชาวนาหลังการใช้นวัตกรรมจากหัวเชื้อจุลินทรีย์นาโนและผลิตแปรรูปจากหัวเชื้อจุลินทรีย์นาโน เครื่องหมายการค้า Than พร้อมตรวจติดตามและสุ่มผลผลิตข้าวอินทรีย์ที่ได้ไปตรวจสอบ ปรากฏว่าข้าวอินทรีย์ให้ปริมาณสารอาหารหลักรองและเสริม วิตามิน เกลือแร่มากกว่าข้าวปลอดภัย และได้ผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน GAP( ) GI( ) IFAOM มอก.สร้างรายได้มากขึ้นกว่าปกติ 30-50 เปอร์เซ็นต์ ต้นทุนในการใส่ปุ๋ยลดลง 30-40 เปอร์เซ็นต์ สภาพดินและน้ำมีความร่วนซุยเพิ่มมาขึ้น (สุกาญจน์ 2560) ดังนั้น กลุ่มเกษตรกรชาวนาจึงหันมาดำเนินการพัฒนาการปลูกข้าวอินทรีย์ด้วยสารอาหารเสริมนาโนพืชเคลือบหัวเชื้อจุลินทรีย์เพิ่มมากขึ้น สำหรับจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคที่ดูแลด้านสุขภาพทั้งในและต่างประเทศ

คู่มือการปลูกข้าวอินทรีย์ด้วยสารชีวภาพนาโนเคลือบหัวเชื้อจุลินทรีย์นาโน  “ธัญThan” เพิ่มผลผลิต ลดทุน เพิ่มรายได้  ผลผลิตมาตรฐาน GAP
943.5 KiB
276 Downloads
Details