กิจกรรมการเรียนรู้เรื่องกล้วย สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดย มทร.ธัญบุรี

กิจกรรมการเรียนรู้เรื่องกล้วย สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ภาพกิจกรรมการทำกระทงโดยใช้ต้นและใบกล้วย
16/05/2016
ภาพบรรยากาศประกวดบัว ในงานประชุมวิชาการ “การพัฒนาบัวให้เป็นพืชเศรษฐกิจ ครั้งที่ 12”
16/05/2016