ต้นแบบโมเดลการบริการวิชาการสู่ชุมชน

ต้นแบบโมเดลการบริการวิชาการสู่ชุมชน

ภาพบรรยากาศ การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ครั้งที่1/2560
20/07/2017
สื่อวิดิทัศน์ โครงการสร้างจิตสำนึก การอนุรักษ์พันธุ์ข้าว คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
24/07/2017