ภาพกิจกรรมการทำกระทงโดยใช้ต้นและใบกล้วย

ภาพกิจกรรมการทำกระทงโดยใช้ต้นและใบกล้วย

รายงานประจำปี 2558 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
16/05/2016
กิจกรรมการเรียนรู้เรื่องกล้วย สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
16/05/2016