ภาพบรรยากาศการประชุมคณะอนุกรรมการงานบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพบรรยากาศการประชุมคณะอนุกรรมการงานบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การประชุมคณะอนุกรรมการงานบริการวิชาการแก่สังคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วันที่ 19 ธันวาคม 2562
ณ ห้องประชุม 4-1 ชั้น 4 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการงานบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนแผนการดำเนินงานด้านบริการงานวิชาการแก่สังคม เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ฉบับใหม่ของมหาวิทยาลัย โดยมี ผศ.ดร.มโน สุวรรณคำ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในการประชุม พร้อมกับ ผศ.สุมานิการ์ จันทร์บรรเจิด ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย