ภาพบรรยากาศการประชุมและการนำเสนอผลงาน ครั้งที่ 1/2562

ภาพบรรยากาศการประชุมและการนำเสนอผลงาน ต่อคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากประราชดำริ และคณะกรรมการส่วนกลางจากสำนักพระราชวัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 1/2562

วัน พุธ ที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โดยมีโครงการที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอผลการดำเนินโครงการ อพ.สธ. มทร.ธัญบุรี ประจำปีงบประมาณ 2561 – 2562 จำนวน 6 โครงการ ดังนี้
1. การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดบัวผันเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
2. การอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมการปลูกข้าวปลูกข้าวในจังหวัดปทุมธานี คณะเทคโนโลยีการเกษตร
3. จัดทำเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน (อพ.สธ.-มทร.ธัญบุรี) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. การศึกษาองค์ประกอบทางโภชนาการและการใช้ประโยชน์ทางยาจากข้าวพันธุ์พื้นเมืองในจังหวัดปทุมธานี คณะเทคโนโลยีการเกษตร
5. คุณสมบัติของสารสกัดจากบัวหลวงต่อการทางานของระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
6. ฤทธิ์ทางชีวภาพด้านสรรพคุณทางยาของสายพันธุ์บัว วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย