2. กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากร

    อพ.สธ.- มทร.ธัญบุรี (RSPG RMUTT)   

3. กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร

    อพ.สธ.- มทร.ธัญบุรี (RSPG RMUTT)